Járványügyi intézkedési terv 2021/2022-es tanévre

Pécsi Kovács Béla Általános Iskola

Készítette: Rotterné Gál Zsuzsanna
Pécs, 2021. szeptember 01.
Módosítva: 2021. december 01.

I. Az intézkedési terv célja

Az intézményben dolgozók és tanulók egészségének védelme, az intézményi működés folyamatos biztosítása a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Készült az EMMI 2021. május 24-én kiadott „Intézkedési terv a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” (4. verzió) figyelembevételével és az azt módosító ajánlások, az EMMI 2021. augusztus 25-én kiadott protokollja alapján. Érvényes 2021. 09. 01-jétől visszavonásig. Módosítása a mindenkori járványhelyzetnek megfelelően történik. Az intézkedési terv betartása minden az iskolába belépő személy részére kötelező.


II. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre

Az intézményben a tanévkezdésre alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást végzünk. A tanévnyitó értekezleten az iskola dolgozói megismerik az intézmény intézkedési tervét.


III. Az intézménybe való belépés szabályai

Az intézménybe a tanulók, az iskola dolgozói, előzetes egyeztetés alapján az Eck Imre Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint az Éltes EGYMI utazó gyógypedagógusai és a TAX TEAM munkatársai léphetnek be. Egyéb személyek belépése csak intézményvezetői engedéllyel lehetséges.


Az intézménybe csak kötelező kézfertőtlenítést követően, maszk viselésével lehet belépni a főbejáraton keresztül. Rossz időben/téli időszakban a felső tagozatosok az aulában jelzőcsengetésig, az alsósok a zsibongóban fél nyolcig tartózkodhatnak. A szülők a főbejáratig és az udvari sorompóig kísérhetik gyermeküket. Az udvaron a számukra elkülönített részben kötelesek várakozni.


A 29/2021 (XI.19) EMMI határozat alapján 2021.12.01. naptól minden 12. életévét betöltött személy csak védettségi igazolvány, illetve személyazonosító igazolvány egyidejű bemutatásával léphet be az intézménybe. A belépési korlátozás nem vonatkozik az intézményben nevelő-oktató tevékenységet folytató személyre, az intézménnyel jogviszonyban álltó tanulóra, továbbá arra a személyre, aki intézményünk területén, ellenőrzési körünkön kívül eső, elháríthatatlan eseménnyel összefüggésben, az igazgató engedélyével végez olyan tevékenységet, amely az esemény következményeinek elhárítására irányul.

Belépéskor a portásnak kötelező megmutatni a védettséget igazoló okmányok valamelyikét és vele együtt a személyazonosító igazolványt. A portásnak meg kell győződnie a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségéről.

Az igazolás történhet

 • uniós digitális COVID igazolvánnyal,
 • magyar védettségi igazolvánnyal vagy telefonos applikációval,
 • az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvánnyal, amely a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz,
 • az olyan állam által kiállított védettségi igazolással, amelyet Magyarország elismer.

Abban az esetben, ha az igazolás nem történik meg, a belépést a portás megtiltja és az intézményt haladéktalanul el kell hagyni. Az a személy, aki védettségét igazolta, emellett időpontot egyeztetett a titkársággal vagy a vezetőséggel, beléphet az intézménybe.

IV.A közös terek használata

Az intézmény épületében és 2021. november 03-tól tanórákon is az orrot és szájat eltakaró maszk használata mindenkinek kötelező.

Indoklás:

 • az osztályok magas létszáma és a 1,5 méteres távolság betartásának nehézségei miatt,
 • a krónikus beteg és veszélyeztetett tanulóink, dolgozóink egészségének védelme érdekében.

Az ebédlőben a sorban állás során a maszk használata és a megfelelő távolság betartása kötelező.
Az iskolai büfét csak az iskola dolgozói és tanulói látogathatják a megfelelő távolság betartásával és szájmaszk viselésével. Napközbeni étkezésre az aulában, az udvaron, és szünetben a tanteremben van
lehetőség. Zárt térben figyelmet kell fordítani a rendszeres, fokozott intenzitású, természetes
szellőztetésre. A több csoport/osztály által használt termekben kiemelt fontosságú a fertőtlenítés.

Tantermek használata:
A könyvtár, olvasóterem, informatika terem, kondi és a kiscsoportos fejlesztésre, oktatásra használt helyiségek, illetve a fizika, biológia, konténer, B301 kivételével minden teremben a szünet alatt is benntartózkodhatnak a tanulók.

V. Egészségügyi protokoll

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, dolgozó
látogathatja. A szülőnek jeleznie kell az osztályfőnök felé, ha gyermeke szezonális pollen vagy egyéb
felsőlégúti tünetekkel járó allergiában szenved. A szülő, amennyiben gyermekénél tüneteket észlel, az NNK aktuális eljárásrendje alapján kell gondoskodnia orvosi vizsgálatról.

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy közvetlen környezetében koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van vagy a közvetlen családtagok bármelyikénél hatósági karantént rendeltek el.
Szülő -> Osztályfőnök -> Intézményvezetés ->

 • Fenntartó
 • Illetékes hatóság
 • Iskolaorvos

A pedagógus köteles az intézményvezetőnek jelezni, ha közvetlen környezetében hatósági karantént rendeltek el.

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, hely hiányában az udvar félreeső részén, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselőt a titkárság értesíti.

A szülő figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát, azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. Az a tanuló, vagy iskolai dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon marad, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel léphet be újra az intézménybe.

Az igazolást, a zárójelentést, vagy a feloldó határozatot az iskolába jövetel napján be kell mutatni az osztályfőnöknek vagy az iskolatitkárnak, illetve dolgozó esetén a munkáltatónak.
Szülői igazolás a pandémia miatt nem elfogadott, de a szülőnek lehetősége van igazgatói engedéllyel 10 tanítási napot igazolni a 2021/2022-es tanévben összesen.

Hatósági házi karantén esetén az iskolába belépéshez a járványügyi hatóság által kiadott járványügyi megfigyelést feloldó határozat szükséges. A hatósági karantén ideje igazolt hiányzásnak tekintendő. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége folytán és az orvosi igazolását bemutatja. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. Ennek értelmében az intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ám az oltási védettség hiánya önmagában nem jogosítja fel sem a tanulókat, sem a dolgozókat a távolléti tanulmányi rendre vagy az
otthoni munkavégzésre.

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek és egyéb események szervezésénél az online forma az irányadó, de rendkívüli esetben (pl. a felvételi eljáráshoz szükséges ügyintézés, dokumentumok bemutatása) az aktuális járványügyi előírások betartásával kerülnek megszervezésre.


VI. Oktató munka

A hiányzó tanulók otthoni tanulásának támogatása, elősegítése végett a KRÉTA e-naplóban kötelező a házi feladatok naprakész vezetése. A karanténban lévő tanuló, amennyiben az osztályában nincs elrendelve a digitális oktatás, a KRÉTA rendszerben tudja nyomon követni a feladatokat és halad a tananyaggal, amennyiben kérdése van, segítségért a szaktanárhoz fordulhat (KRÉTA vagy az osztályban
megszokott módon).

A hosszasan hiányzó tanulók esetében a szaktanárok feladata, hogy a tanulók számára egyértelműen meghatározzák a pótlás kereteit, a követelményeket, a beszámoltatás módját.
Digitális tanrendet az EMMI rendelhet el. Az intézmény felkészült a digitális oktatásra. (Google Classroom regisztráció)

Digitális oktatás során:

 • iskolánk a KRÉTA rendszeren kívül a Classroom-ot használja, ehhez mindenki hozzáféréssel rendelkezik,
 • a tanulók kötelessége a digitális oktatásban részt venni, az online órákon megjelenni, távolmaradás esetén jelezni ennek okát, a feladatokat a határidő betartásával elvégezni,
 • amennyiben informatikai probléma, eszközhiány van, a szülő köteles értesíteni az iskolát.

VII. Tanórán kívüli foglalkozások

A pandémia idején a kötelező sportkörök osztályszinten kerülnek megtartásra, fokozott egészségügyi intézkedések mellett. Alsósok a termükben öltöznek. Az osztálykirándulások megszervezhetőek, kizárólag belföldön, elsősorban gyalogosan megközelíthető, nem zsúfolt úticéllal. Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások szervezésekor figyelembe vesszük az aktuális járványügyi helyzetet és szabályozásokat. A pandémia idejére az online versenyek támogatottak.

Az intézmény hagyományos rendezvényei, megemlékezései a munkaterv alapján, elsősorban iskolarádión keresztül kerülnek megszervezésre. A csoportosulást igénylő rendezvények megtartásánál figyelembe vesszük az aktuális járványügyi helyzetet és szabályozásokat, a résztvevők körét korlátozzuk.


VIII. Étkezés rendje

Az étkezőt csak tanári felügyelettel a napi beosztásnak megfelelően lehet igénybe venni. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
Az étkezéseket külön étkezési renddel szervezzük meg az órarendhez igazodóan. Az uzsonnát az alsós diákok a tanteremben kapják meg a felsősök a portán, a HUNGAST által továbbított zárt tárolóból kesztyűvel történik a kiosztás.

A járványügyi előírásokat figyelembe véve az intézmény épületébe otthonról hozott főttétel behozatalára és melegítésére, kizárólag orvosi szakvélemény beküldésével van lehetőség, abban az esetben, ha a HUNGAST speciális étrendkínálatában az előírt diétának megfelelő étel előállítására nincs lehetőség.

IX. Iskolai ügyintézés rendje

Az iskola titkárságán történő hivatalos ügyintézés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a szülő emailen (sulimailek@gmail.com), illetve a 72/552-085-östelefonszámon jelezheti elintéznivalóját, egyeztethet időpontot.


X. Egészségügyi szűrések

Az iskolaegészségügyi munkatervben tervezett szűrővizsgálatokon, előírt fogászati szűréseken védőtávolság betartása és a maszk viselése kötelező.


XI. Takarítás

A mindennapos TAX TEAM dolgozói által végzett takarítás során az intézményben felületfertőtlenítést végeznek. Fertőtlenítő takarítás valósul meg az őszi, téli, tavaszi szüneteket követően a tanáriban.
Karanténba került osztályok esetében az általuk használt termekben fertőtlenítő nagytakarítást végzünk.

A közös terek napközbeni felületfertőtlenítésében, takarításában az intézmény technikai dolgozói vesznek részt munkakör átcsoportosítással. Rendszeres fertőtlenítésre kerülnek a mosdók, lépcsőház, nyílászárók kilincsei, ebédlő, bejáratok. Beosztásukat a gazdasági ügyintéző szervezi.

A technikai dolgozóknak kötelező a mellékhelyiségekben elhelyezett munkalapok valamint a készletnyilvántartás vezetése.

Az informatika teremben a pedagógus végzi a számítógépek fertőtlenítését a rendelkezésére bocsájtott eszközökkel az aktuális járványhelyzetnek megfelelően. Az SNI fejlesztőpedagógusok és a művészeti iskola tanárai csoportváltáskor végzik a fertőtlenítést.


XII. Kommunikáció, adatszolgáltatás

Az intézmény helyzetével kapcsolatos információszolgáltatásra csak az intézményvezető jogosult.
Adatszolgáltatás napi kötelezettségéért felelős az iskolatitkár. Az adatok nyilvánosságra hozása a honlapon napi frissítéssel történik.

Ezen intézkedési terv a mindenkori jogszabályváltozások, rendeletmódosítások függvényében kerül átalakításra, kiegészítésre.

Még több hír

Pécsi Kovács Béla Általános Iskola

Muffin nap

2024. április 15-én hétfőn, 9:45-től muffin napot tartunk az udvaron. Ára: 100 Ft/db Mindenkit szeretettel várunk! A Szülői Munkaközösség

Olvasd tovább...
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner